MPS

Ladda ner produktblad för Prosmart MPS

Prosmart MPS (Material-Produktion-Styrning)

MPS System med många möjligheter

Prosmart MPS är den modul som gör Prosmart unikt och konkurrenskraftigt. Få MPS system kan mäta sig med funktionaliteten och flexibiliteten som Prosmart MPS erbjuder.

MPS systemet byggs upp från ett förråd av ingående material och halvfabrikat, förrådsartiklarna läggs in i kalkyler, tillsammans med tidsåtgången i era resurser (maskiner/personal), så har du skapat en förkalkyl. Det är informationen i kalkylen som du använder när tillverkningsorder skapas. Genom en effektiv tidsrapportering blir det enkelt att jämföra förkalkylen mot efterkalkylen. För planering och omplanering finns både tabeller och grafer för att göra arbetet så effektivt som möjligt

Förråd

I förrådet lägger man upp artiklar för ingående material, halvfabrikat och legotjänster. Till artiklarna kan man knyta en leverantör med leverantörens artikelnummer, benämning, ledtid, enhet och inköpspris. I förrådet får du, via artikelprofilen, kontroll på saldo, historiska och kommande transaktioner, förrådsvärde med mera.

Förkalkyl

Förkalkylen är hjärtat i Prosmart. Här lägger man in all information om artikeln som man senare vill få ut på till exempel kundorder och tillverkningsorder. För att göra en förkalkyl lägger man upp operationer med ställ-, styck- och ledtid samt ingående material. Då ser ni vad artikeln kostar att producera. Värdena i kalkylen används sedan genom hela förloppet för att till exempel jämföra täckningsgraden vid försäljning, efterkalkylen, effektivitetsrapporter med mera.

I kalkylen kan man också koppla dokument (så som ritningar, instruktioner, mätprotokoll med mera), skriva anmärkningar, hantera påminnelser om något som ska observeras vid nästa tillverkningstillfälle, se historik och mycket mer. I kalkylen kan man också göra en offertkalkyl med priser vid olika partistorlekar. Ställkostnaden kan du få inkluderad eller separerad i styckpriset. Det finns även en kalkylkonfigurator som innebär att tidsåtgång och/eller materialåtgång ändras beroende på värdet som anges vid skapandet av tillverkningsorder. Det innebär att det räcker att ha en kalkyl för flera varianter av samma artikel.

Tillverkning

Skapa tillverkningsorder går att göra på flera sätt i Prosmart. Exemplet nedan beskriver hur man skapar en enskild tillverkningsorder. Men man kan också skapa tillverkningsorder genom struktur och via nettobehovsberäkningen.

När man ska skapa en enskild tillverkningsorder anger man artikelnummer, antal och datum när tillverkningsordern ska vara klar. Prosmart räknar då baklänges (via de operationstider och ledtider man angav i kalkylen) fram ett start datum då första operationen bör påbörjas. Materialet i stycklistan blir per automatik reserverat till operationens startdag. All information från kalkylen som till exempel fritexter, dokument med mer hamnar nu på tillverkningsordern och om man vill följer de med ut vid utskriften. Tillverkningsordern är som en kopia av kalkylen, så de ändringar ni eventuellt gör sparas enbart på denna unika tillverkningsorder. Så när tillverkningsordern har blivit en efterkalkyl, är det här ni kan leta för att se under vilka förutsättningar leveransen tillverkades. På detta sätt får man en god spårbarhet på vad som gjorts.

Planering/omplanering

Genom skapandet av tillverkningsorder hamnar uppskattad tidsåtgång på de olika resurserna/maskinerna. Den sammanlagda tiden (beläggningen) för varje resurs kan man se både i tabeller och grafiska diagram. Omplanering kan behöva göras på grund av många olika anledningar. Materialleveransen blir sen, överbeläggning, maskinhaveri och så vidare. Som tur är har Prosmart flera olika rutiner för att belysa och hjälpa till vid omplanering. Till exempel kan du på ett enkelt sätt flytta en hel veckas jobb från en produktionsgrupp till en annan. Prosmart ger en snabb och överskådlig bild över planeringen av en utvald produktionsgrupp med status om föregående operation, materialstatus med mera.

Jobbrapportering och efterkalkyl

Via en enkel vy stämplar operatörerna när de börjar och avslutar en tillverkningsorder. Genom att stämpla får vi reda på den faktiska tidsåtgången som gått åt att tillverka produkten, som vi då kan jämföra med förkalkylen. Resultatet blir en efterkalkyl som redovisar planerad och nerlagd tid som tydligt visar eventuell differens. Med efterkalkylen blir det tydligt vilka jobb som är lönsamma eller inte.

Vill du veta mer?

Boka webbdemo

Boka personligt möte