Produktionsstyrning

  • Prosmart
  • Produktionsstyrning & produktionsplanering med stor flexibilitet

Produktionsstyrning

I produktionsstyrningen märker man verkligen nyttan av Prosmarts flexibilitet. Även om våra kunders verksamheter liknar varandra är tillvägagångssättet oftast unikt. Kunden klarar sig långt med standarduppsättningen i Prosmart men att ha möjligheten att kunna ställa in Prosmart efter enskilda behov och förutsättningar är en trygghet för våra kunder. 

Grunden för en automatiserad produktionsstyrning ligger i kalkylen. När du skapar en tillverkningsorder hämtas all data från artikelns kalkyl och läggs på tillverkningsordern. Tillverkningsordern kan du redigera för att förbättra produktionsberedningen för de förhållanden som råder just nu. Det finns flera sätt att skapa tillverkningsorder på. Exemplet nedan beskriver hur man skapar en enskild tillverkningsorder. Men man kan också skapa tillverkningsorder genom struktur, via nettobehovsberäkningen samt genom prognosverktyget (EDI)

När man ska skapa en enskild tillverkningsorder anger man artikelnummer, antal och datum när tillverkningsordern ska vara klar. Prosmart räknar då baklänges (via de operationstider och ledtider man angav i kalkylen) fram ett startdatum då första operationen bör påbörjas. Materialet i stycklistan blir per automatik reserverat till operationens startdag. All information från kalkylen som till exempel fritexter, dokument med mera hamnar nu på tillverkningsordern och om man vill följer de även med ut vid utskriften. Tillverkningsordern är som en kopia av kalkylen, så de ändringar ni eventuellt gör sparas enbart på denna unika tillverkningsorder. Så när tillverkningsordern har blivit en efterkalkyl, är det här ni kan leta för att se under vilka förutsättningar leveransen tillverkades. På detta sätt får man en god spårbarhet på vad som gjorts.

Planering/omplanering

Genom skapandet av tillverkningsorder hamnar uppskattad tidsåtgång på de olika resurserna/maskinerna. Den sammanlagda tiden (beläggningen) för varje resurs kan man se både i tabeller och grafiska diagram. Omplanering kan behöva göras på grund av många olika anledningar. Materialleveransen blir sen, överbeläggning, maskinhaveri och så vidare. Som tur är har Prosmart flera olika rutiner för att belysa och hjälpa till vid omplanering. Till exempel kan du på ett enkelt sätt flytta en hel veckas jobb från en produktionsgrupp till en annan. Prosmart ger en snabb och överskådlig bild över planeringen av en utvald produktionsgrupp med status om föregående operation, materialstatus med mera.

Jobbrapportering:

Återrapportering av tillverkningsorder är en viktig del för en aktiv produktionsplanering och efterkalkylering. Därför har Prosmart flera olika varianter på hur återrapporteringen kan utföras. Återrapporteringen av en tillverkningsorder kan du göra i en surfplatta via webben till en stationär PC ute på verkstadsgolvet. Prosmart stödjer även en ”papperslös produktion” där operatören kan få all information om jobbet direkt i terminalen utan att behöva skriva ut tillverkningsordern.

I jobbrapporteringen registreras start, avbrott, del-klar och avslut av en operation eller tillverkningsorder i realtid. Jobbrapporteringen uppdaterar Prosmart så att man kan se var en tillverkningsorder befinner sig just nu eller vad en maskin eller person gör just nu. Jobbrapporteringen samlar ihop förbrukad tid för varje operation och summerar detta till en efterkalkyl som kan jämföras med förkalkylen. Knutet material till operationerna dras ut ur förrådet då operationen påbörjas. Man kan även plocka ut extra material, rapportera kassationer, skriva in fritext med mera. Rapportering kan ske med hjälp av streckkodsläsare när man startar, avslutar eller avbryter en operation. Prosmart jobbrapportering är integrerad med Prosmart Tid och ger dig full kontroll på differensen mellan närvarotiden och redovisad produktiv tid.

Efterkalkyl:

Efterkalkylen i Prosmart redovisar förbrukad tid, material och om det skett några kassationer. Efterkalkylen jämförs med förkalkylen så man enkelt kan se om jobbet har gått som det tänkt. Underlaget i efterkalkylen kan man använda för fakturering och uppdatering av förkalkylen. Du kan använda tiderna i efterkalkylen till att räkna ut en genomsnittstid för operationen och där efter uppdatera förkalkylen med dessa tider. Då kommer både produktionsplaneringen och efterkalkylerna stämma bättre framöver. Tillverkningskostnaden kan man också jämföra med försäljningspriset för att se täckningsbidrag och lönsamhet.

Kontroll av efterkalkyl kan man göra på två sätt. Antigen manuellt eller automatiskt. Manuell kontroll innebär att man tittar på varje efterkalkyl och skickar dem sedan till uppföljning. Automatisk efterkalkyl innebär att man ställer in ett filter som godkänner efterkalkyler inom vissa intervall men de som ligger utanför fastnar och du får manuellt hantera dem till uppföljningen.

Uppföljning:

Uppföljningen i Prosmart redovisar bland annat effektivitet på produktionsgrupper, snittkostnaden för att tillverka en viss artikel med mera. Här jämförs förkalkylerad tid med efterkalkylerad tid, hur effektiv en produktionsgrupp är i jämförelse med planerad tid o.s.v. Många kunder använder sig av vår rapportcentral i Excel för att ta fram data och statistik för att kunna vända och vrida på informationen som de önskar.