Ledningssystem

Ledningssystem

I Prosmart Ledningssystem dokumenteras företagens rutiner som säkerställer att företagets processer fungerar optimalt. Dokumentationen blir samtidigt företagets verksamhetshandbok som blir tillgänglig för hela verksamheten via Prosmart.
Vid nya eller förändrade förutsättningar uppdaterar man rutinerna enkelt och snabbt, så ni alltid arbetar enligt de senaste anvisningarna. Samtliga berörda personer i verksamheten har tillgång till rutinbeskrivningar, ansvariga och dokumentation via Prosmart.
Rutinerna kan planeras och schemaläggs med påminnelser av det som behöver utföras kontinuerligt till exempel maskinunderhåll. Den ansvarige för rutinen ser vad han/hon ska göra och når enkelt dokumentationen över hur rutinen ska utföras. En rapport ger en tydlig bild över vilka rutiner som respektive ansvarig person har och det är enkelt att byta rutinansvarig ifall den personen inte hinner med. Rutiner som inte blir gjorda i tid eller inte alls, kommer upp till ytan och kan därmed analyseras och åtgärdas. Detta innebär att problem/fel inte upprepas vilket sparar mycket tid och pengar.
Prosmart Ledningssystem gör att verksamheten arbetar effektivare genom tydliga beskrivningar och mål för hur processerna ska utföras.
Rutinerna kan du sedan lägga ut i en så kallad processkarta. Detta ger en grafisk överblick av rutinerna och eventuellt i vilken ordning de ska utföras i. Hela affärssystemet Prosmart går att styra via Ledningssystemet och det innebär ett mycket enkelt och pedagogiskt sätt att arbeta, särskilt för personer som inte dagligdags arbetar i Prosmart. För dessa personer ger processkartan ett enkelt gränssnitt som de alltid hittar i och processen blir också enkel att ärva vid eventuell personalomsättning.